Výskum, vývoj, analýzy

Experti ENBEE spolupracovali a spolupracujú na významných štúdiach a projektoch pre Európsku komisiu, Európsku banku pre obnovu a rozvoj (EBRD) a pre slovenské inštitúcie so zameraním na implementáciu smernice o EHB na Slovensku, v EU a v tretích krajinách (Moldavsko, Kyrgyzsko)

Vyhodnotenie nameranej spotreby energie budov, prevádzkové energetické hodnotenie

Expert ENBEE s.r.o. je autorom (dizertačná práca) metodiky v STN EN 15603/NA pre prevádzkové energetické hodnotenie budov, ktorá bola prevzatá aj do novej európskej technickej normy podľa M 480. ENBEE s.r.o. spracováva vyhodnotenie z nameranej spotreby energie prevádzkovým energetickým hodnotením, ktoré môže byť využité pre:

  • Energetickú certifikáciu existujúcich budov (ak nedošlo k zmene tepelnotechnických vlastností a systémov v posledných 3 rokoch)
  • Úpravu nameranej spotreby energie pre normalizované (alebo iné dohodnuté) vonkajšie klimatické podmienky a vnútorné prevádzkové podmienky pre vyhodnotenie úspor po implementácii úsporných opatrení (napríklad pre zmluvy založené na úspore energie, „energy performance contrakting“)

Medzinárodné projekty

Experti ENBEE s.r.o. spolupracovali na významných projektoch pre Európsku komisiu a pre významné európske inštitúcie v oblasti energetickej hospodárnosti budov.

V súčasnosti ENBEE s.r.o. spolupracuje na tvorbe dobrovoľnej spoločnej európskej certifikačnej schémy pre nebytové budovy, ktorá má byť zavedená Európskou komisiou podľa článku 11(9) smernice o energetickej hospodárnosti (EPBD) pod vedením CSTB a v spolupráci s existujúcimi environmentálnymi certifikačnými schémami (BREEAM, HSQ, DGNB,...).
Práca je v štádiu prípravy legislatívy.
Národné certifikačné schémy a energetické certifikáty nie sú porovnateľné vzhľadom na rôznu metodiku výpočtu a hodnotenie budov.

Dobrovoľný spoločný európsky certifikát pre nebytové budovy bude založený na

  • spoločnej škále
  • spoločnej výpočtovej metóde (založená na CEN normách)
  • jednotnom obsahu a vzore certifikátu

 

projects     projects2

Hygienické nedostatky

ENBEE s.r.o. spracováva výpočet teploty na vnútornom povrchu konštrukcií s využitím výpočtu 2D a 3D pre

  • projektové energetické hodnotenie budov pre stavebné povolenie
  • pre posúdenie a stanovenie príčin hygienických nedostatkov (výskyt plesní, kondenzácia na vnútornom povrchu)

 

hygiene     hygiene2