Vyhodnotenie nameranej spotreby energie budov, prevádzkové energetické hodnotenie

Expert ENBEE s.r.o. je autorom (dizertačná práca) metodiky v STN EN 15603/NA pre prevádzkové energetické hodnotenie budov, ktorá bola prevzatá aj do novej európskej technickej normy podľa M 480. ENBEE s.r.o. spracováva vyhodnotenie z nameranej spotreby energie prevádzkovým energetickým hodnotením, ktoré môže byť využité pre:

  • Energetickú certifikáciu existujúcich budov (ak nedošlo k zmene tepelnotechnických vlastností a systémov v posledných 3 rokoch)
  • Úpravu nameranej spotreby energie pre normalizované (alebo iné dohodnuté) vonkajšie klimatické podmienky a vnútorné prevádzkové podmienky pre vyhodnotenie úspor po implementácii úsporných opatrení (napríklad pre zmluvy založené na úspore energie, „energy performance contrakting“)